Board of Directors

Ching-lin Chen

Tomoko Harada

Grace Kuo

Sherry Lai

Shinwen Lin

Florence Liu

Ayumi Hashimoto

Theodore Kadela