Board of Directors

 

Tomoko Harada

Grace Kuo

Sherry Lai

Shinwen Lin

Florence Liu

Ayumi Hashimoto

Theodore Kadela

CHING-LIN CHEN